琼海国都 (磨小比)

2021-04-02 browse


琼海国都 (磨小比) - DJ
A nuo lai mi yao nuo sai guan dai bao dai you song nia duo
Kan lei si di san dai lan no
Mai baoyi xian deluo misa
Ai da luo wei na tuo tu tu
Ou bibi nai la ya du
Bibi nai duo niu wa lai du
Xiapin buo lu tan dai di
Wei lala gai sa mo lai
Du bibi nei la ya du
Bibi lai duo niu wo lai du
San yi you ma lai
Ou bibi lai la li ya du
Bibi lai duo niu wa lai lei
La xiu kan di kan lei
Nao sai kou sa lai mo lei
La xia bou lei hai pei bai lei ma lai di mei
Fo lu sei kuan gai wa lei sao lu wa ailemi bao sei
Ou bibi lai la li ya du
Bibi nai duo niu wa lai lei
La xiao kan diyin ka lei
Nao si kou sai la mo lei
La xia bu lai hai pei bale lei ma lai di mei
Fo lu sei guan gei wa lei sou lu wa ai lei mi fang sei
Ao le mai nuai du ei nou sia mo geru xia mei
Nou xia mo sai gui li dai gulupa su wa
La xia a nuo lei gai ti mi kao na duo sa
You pan you suolong li si sa lai guang tai mei kei
Du bibi lei la li ya du
Bibi lai duo niu wa du
Xian pin bolu tang dai di
Wei la la ga sa mo lai
Du bibi lai la li ya du
Bibi lai duo niu wa du
San yi you ma lai
Ou bibi lai la li ya du
Bibi lai duo niu wa lai lei
La xiu kan di kan lei
Nao sai kou sa lai mo lei
La xia bou lei hai pei bai lei ma lai di mei
Fo lu sei kuan gai wa lei sao lu wa ailemi bao sei
Ou bibi lai la li ya du
Bibi lai duo niu wa lai lei
La xiu kan di kan lei
Nao sai kou sa lai mo lei
La xia bou lei hai pei bai lei ma lai di mei
Fo lu sei kuan gai wa lei sao lu wa ailemi bao sei
Ou bibi nai la ya du
Bibi nai duo niu wa lai du
Xiapi
Wei lala gai sa mo lai
Du bibi nei la ya du
Bibi lai duo niu wo lai du
San yi you ma lai
Ou bibi lai la li ya du
Bibi lai duo niu wa lai lei
La xiu kan di kan lei
Nao sai kou sa lai mo lei
La xia bou lei hai pei bai lei ma lai di mei
Fo lu sei kuan gai wa lei sao lu wa ailemi bao sei
Ou bibi lai la li ya du
Bibi nai duo niu wa lai lei
La xiao kan diyin ka lei
Nao si kou sai la mo lei
La xia bu lai hai pei bale lei ma lai di mei
Fo lu sei guan gei wa lei sou lu wa ai lei mi fang sei
Ao le mai nuai du ei nou sia mo geru xia mei
Nou xia mo sai gui li dai gulupa su wa
La xia a nuo lei gai ti mi kao na duo sa
You pan you suolong li si sa lai guang tai mei kei
Du bibi lei la li ya du
Bibi lai duo niu wa du
Xian pin bolu tang dai di
Wei la la ga sa mo lai
Du bibi lai la li ya du
Bibi lai duo niu wa du
San yi you ma lai
Ou bibi lai la li ya du
Bibi lai duo niu wa lai lei
La xiu kan di kan lei
Nao sai kou sa lai mo lei
La xia bou lei hai pei bai lei ma lai di mei
Fo lu sei kuan gai wa lei sao lu wa ailemi bao sei
Ou bibi lai la li ya du
Bibi lai duo niu wa lai lei
La xiu kan di kan lei
Nao sai kou sa lai mo lei
La xia bou lei hai pei bai lei ma lai di mei
Fo lu sei kuan gai wa lei sao lu wa ailemi bao sei
歌手:DJ