Home > music Content

你的爱给了谁-零点乐队

21-01-13musicbrowse10


你的爱给了谁 - 零点乐队
词:零点乐队
曲:零点乐队
忘了吧曾有过的幸福
算了吧一切已结束
我知道她不属于我
我的心却被带走了
失去了一生中的最爱
想起来叫人心碎
天空漂着冰雪
无法冻结我的思念
你的爱到底给了谁
我的心为你流着泪
所有的痛留给伤悲
像你曾经这样
你的爱到底给了谁
我的心为你流着泪
谁能做到不顾一切
像我那样爱着你
你的爱到底给了谁
我的心为你流着泪
谁能做到不顾一切
像我那样爱着你

歌手:

Previous:沦陷
Next:等我先说

All categories