Home > music Content

《猪猪侠》主题曲-王源

21-01-14musicbrowse5


《猪猪侠》主题曲 - 王源
作词:花道
作曲:花道
Oh GG Bond
童话里做英雄
Oh GG Bond
热血心中流动
Oh GG Bond
一切掌握手中
让世界更美好
坚持就一定成功
嘿 嘿 嘿 不要小看大肚腩
说到勇敢说到机灵
他是一 级 棒
喂 喂 喂 别在他面前逞强
所有作恶分子
一旦见到他 闪一旁
而他很简单
他最爱吃冰激凌棒棒糖
朋友不管遇到什么困难
有他猪猪侠就不用烦
Oh GG Bond
童话里做英雄
Oh GG Bond
热血心中流动
Oh GG Bond
一切掌握手中
让世界更美好
坚持就一定成功
Oh GG Bond
童话里做英雄
Oh GG Bond
热血心中流动
Oh GG Bond
一切掌握手中
让世界更美好
坚持就一定成功

歌手:

Previous:乖猫
Next:How you like that

All categories